Kantju Waterhole Uluru

Kantju Waterhole Uluru

Myall Lake Sunrise
LNT 179